Hasta Aydınlatma Metni


ÖZ-SA ÖZEL SAKARYA DİYALİZ MERKEZİ

HASTA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir)’ÖZ-SA ÖZEL SAKARYA DİYALİZ MERKEZİSAN. ve TİC. LTD. ŞTİ(bundan böyle “ŞİRKET’’ olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.

Hastamız sıfatıyla ilgili kişi olarak sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

KVK Kanunu uyarınca şirket olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, açıklayabilir ya da aktarabiliriz.

İşlemeye Konu Kişisel Verileriniz;

Kimlik Fotokopisi

İletişim Bilgileri

Sağlık Verileri

Görüntü Kayıtları

Hasta Yakını Bilgileri

Sigorta Bilgileri

Randevu Bilgileriniz

İmza

IP Adresleri

Pasaport Fotokopisi

Meslek Bilgisi

Rıza Formları

Eğitim Bilgisi

İmza

Medeni Hal

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak işlenilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

 • Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım, medikal malzemelerinin temini gibi sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi

 • Kamu düzeninin ve sağlığının korunması

 • Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi

 • Kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi

 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

 • Genel Muhasebe, Medikal Muhasebe, Hasta Danışmanlık birimleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin
  karşılanması, müstahaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep
  edilen bilgilerin paylaşılması

 • Şirket Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,

 • Genel Muhasebe, Medikal Muhasebe, Hasta Danışmanlık birimleri tarafından hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,

 • Şirket Yönetimi, Hasta Danışmanlık, Halkla İlişkiler birimleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,

 • Kalite, Hasta Danışmanlık, Halkla İlişkiler, Bilgi İşlem birimleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,

 • Kalite, Bilgi İşlem birimleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi

 • Şirket Yönetimi, Hasta Danışmanlık, Halkla İlişkiler ve Kalite birimleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

 • Şirket insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

 • Şirket ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası

Amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz aktarılacaktır; aşağıdaki koşulların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinizin aktarılabilmesi mümkündür.

Kişisel veriler yönünden:

‘’Kanunlarda açıkça öngörülmesi,Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde aktarılabilecektir.’’

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler yönünden,

‘’Kanunlarda öngörülen hâllerde aktarılabilecektir.’’

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler yönünden

‘’Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilecektir.’’

Belirttiğimiz nedenlerden birinin bulunmaması halinde ise kişisel verileriniz açık rızanız kapsamında aktarılması mümkün olacaktır.

Kişisel Verileriniz;

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezlerine,

 • Özel sigorta kullanılması durumunda provizyon işlemleri ile ilgili sigorta şirketlerine,

 • Sosyal Güvenlik Kurumuna,

 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine,

 • Nüfus Genel Müdürlüğüne,

 • Türkiye Eczacılar Birliğine,

 • Türkiye Tabipler Birliğine,

 • Adli ve İdari Makamlara

 • Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına,

 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlara,

 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilerinize,

 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşuna

 • İş birliği içerisinde olduğumuz hastaneler,

 • İş birliği içerisinde olduğumuz servis hizmetleri şirketlerine,

 • Çalışmakta olduğumuz avukatlara, vergi danışmanlarına ve denetçilere de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere,

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve resmi mercilere, aktarılabilecektir.

5.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel Verileriniz, tarafınızdan veya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

6.İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişinin Haklarını Kullanması

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize başvurabilir.
Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler http://www.ozsadiyaliz.com/adresinde bulunan Başvuru Forumu’nu doldurup imzalayarak Şirketimize ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Kişisel veri başvuru formunu doldurulduktan sonra veya usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya iadeli taahhütlü posta aracılığı ile Şirket adresine iletebilir veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; oz-saozelsakaryadiyalizmerkezi@hs01.kep.tradresinden bize iletebilirsiniz.
Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusu, bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir.
Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Şirket’ e iletilmesi gerekmektedir. Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla
,

ÖZ-SA ÖZEL SAKARYA DİYALİZ MERKEZİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Dilmen Mah. Akşemseddin Cad. No:77/A Erenler/SAKARYA

TEL NO: 0264 2915107


Lütfen Yandaki Kutucuğa Kendi El Yazınızla ‘’ Hasta Aydınlatma Metnini OKUDUM ve ANLADIM ‘’ Yazınız

 


Hasta Aydınlatma Metninde Açıklanmış Olan Kısımlardan Daha Detaylı Açıklama Yapılmasını Talep Ediyorsanız, Taleplerinizi Yandaki Kutucuğa Yazınız

 


İlgili Kişi / Hasta
Adı Soyadı :
Tarih :
İmza :


İlgili Kişi / Hasta Yakını
Adı Soyadı :
Tarih :
İmza
Yakınlık Derecesi :
Hasta Yakınından Onay Alınma Sebebi :

Hasta 19 Yaşından Gün Almamış

Temyiz Kudretine Haiz Değil/ Karar Verme Yetkisi Yok

Bilinci Kapalı

TERCÜMAN (Hastanın Dil /İletişim Problemi var ise)

Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta/hasta yakını tarafından anlaşılmıştır.

Adı- Soyadı :
Tarih :
İmza
:

Formun 1 sureti size verilecektir. Form tarafınıza verilmediğinde bildiriniz.


HASTA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
AÇIK RIZA FORMU

 

‘’ÖZ-SA ÖZEL SAKARYA DİYALİZ MERKEZİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ ‘’ (ŞİRKET) tarafından hazırlanan Hasta Aydınlatma Metnini okudum, anladım. Sağlık Verilerimin;Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile sınırlı olmak kaydıyla şirket ile iş birliği içerisinde olan Hastane, Laboratuvar ve sair merkezler ile paylaşılmasını, isim-soyisim, adres ve iletişim bilgilerimin servis hizmeti sağlamak amacı ile sınırlı olmak kaydı ile şirketin iş birliği içerisinde olduğu servis hizmeti şirketleri ile paylaşılmasını özgür iradem ve açık rızam ile kabul ederim.

İlgili Kişi / Hasta

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :EBEVEYN/VELİ
AÇIK RIZA FORMU

‘’’ÖZ-SA ÖZEL SAKARYA DİYALİZ MERKEZİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ ‘’ (ŞİRKET) tarafından hazırlanan Hasta Aydınlatma Metnini okudum, anladım. Ebeveyni/velisi olduğum ilgili kişinin (hastanın) Sağlık Verilerinin;Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile sınırlı olmak kaydıyla şirket ile iş birliği içerisinde olan Hastane, Laboratuvar ve sair merkezler ile paylaşılmasını,isim-soyisim, adres ve iletişim bilgilerinin servis hizmeti sağlamak amacı ile sınırlı olmak kaydıyla şirketin iş birliği içerisinde olduğu servis hizmeti şirketleri ile paylaşılmasını özgür iradem ve açık rızam ile kabul ederim.

İlgili Kişi / Hasta :

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :

Ebeveyn/ Veli (1) :

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :

Ebeveyn/ Veli (2) :

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :

 

VASİ
AÇIK RIZA FORMU

’ÖZ-SA ÖZEL SAKARYA DİYALİZ MERKEZİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ ‘’ (ŞİRKET) tarafından hazırlanan Hasta Aydınlatma Metnini okudum, anladım. Vasisi olduğum ilgili kişi (hastanın) Sağlık Verilerinin;tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile sınırlı olmak kaydıyla şirket ile iş birliği içerisinde olan Hastane, Laboratuvar ve sair merkezler ile paylaşılmasını özgür iradem ve açık rızam ile kabul ederim.

Vasi :

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :

 
 
Pro WEB