Kamera Aydınlatma Metni


ÖZ-SA ÖZEL SAKARYA DİYALİZ MERKEZİ

KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLER AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra KVKK olarak anılacaktır.) uyarınca, ’’ÖZ-SA ÖZEL SAKARYA DİYALİZ MERKEZİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ’’ (Şirket) Yerleşkesinde kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenilmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki; bina dış cephesi giriş, salon, muhasebe ve muhasebe giriş hizmet alanlarında bulunan toplam 4 adet kapalı devre güvenlik kamerası vasıtasıyla izlenmektedir.

Kullandığımız kapalı devre kameralar sadece fiziki görüntü kaydetmekte olup, ses kaydı yapmamaktadır.

Kişisel verilerinizin İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.oz-sa.com.tr adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddeleri çerçevesinde ‘’ veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ ve ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ‘’ hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin, hasta ve hasta yakınlarının ve ziyaretçilerin; hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait yerleşkenin güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz, Kanun’un belirttiği kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait yerleşkenin güvenliğinin sağlanması amacıyla hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 1. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanun uyarınca veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilme,

 • Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3. Kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahiptir.

 1. BAŞVURU HAKKI

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.oz-sa.com.tr adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu ile Şirketimize iletilmesi halinde 30(otuz) gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmamakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 
 
Pro WEB