KALİTE YÖNETİMİ BİRİMİ


Görev ve Unvan »

İstenmeyen Olay Bildirim Formu »

Kalite Yönetim Birimi Görev Yetki ve Tanımları »

Kalite Yönetim Çalışmaları Hiyerarşik Yapısı »

Kalite Yönetim Sisteminin Yapısı »

Misyon Vizyon ve Politikamız »

Organizasyon Yapısı »

 

GÖREV BİRİM: Kalite Yönetim Birimi

GÖREV ADI: Kalite Yönetim Birim Çalışanı

AMİR VE ÜST AMİRLER: Kaliteden sorumlu Müdür, Kalite Yönetim Direktörü, Mesul Müdür ve İdari Müdür

GÖREV DEVRİ: Herhangi bir nedenle senelik izin, rapor vb. durumlarda kurumdan ayrı kalındığı sürelerde yerine birimde çalışan diğer personeller tüm görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

GÖREV AMACI: Hastane Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun sağlanması için kurulan Kalite Yönetim Biriminin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi için bu görev tanımı hazırlanmıştır.

KAPSAM: Kalite Yönetim Birimi görev tanımındaki görev, yetki ve sorumluluklar Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu Sağlıkta Kalite Standartlarını kapsamaktadır.

SORUMLULAR: Hastane Kalite Yönetim Biriminde görev alan Kalite Yönetim Birimi üyeleri sorumludur.

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR:

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

 • Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.

 • Öz değerlendirmeleri yönetmek, tespit edilen uygunsuzlukları üst yönetime rapor eder

 • Risk Yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.

 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin yönetmelidir. (Kök neden analizi yapılır.)

 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.

 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.

 • Hasta ve çalışan anketlerinin yapılmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir, anketlerin gizliliğini sağlar ve anket raporunu düzenler.

 • Hasta ve Çalışan Memnuniyet Anketlerini sonuçlarını Sağlıkta Kalite Sistemine girişlerini yapar.

 • SKS çerçevesinde hazırlanan; Yazılı düzenlemeleri kontrol eder ve yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip eder.

 • Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatır, takibini yapar ve sonuçlandırır

 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir. (Hasta ve Çalışan Güvenliği Risk Değerlendirme Prosedürü)

YETKİLER: Hastane Kalite Standartları çerçevesinde yürütülmesi gereken işleri takip eder.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI: Kalite Yönetim Biriminin tam zamanlı üyeleri SKS çerçevesinde çalışmalarını yürütür. Kalite yönetim biriminden sorumlu direktörü, mesul müdür, idari müdür ve birim sorumluları tarafından çalışmalarını sürdürür.

 


KALİTE YÖNETİM SİSTEMİN YAPISI

MAÇ

Kalite yönetim çalışmalarına dair ilişkin tüm dikey ve yatak hiyerarşik yapıların etkin olmasını sağlamak.

KAPSAM

Diyaliz Merkezindeki tüm birimleri kapsar.

SORUMLULAR

Uzman Hekim, Mesul Müdür, Kalite Yönetim Direktörü

FAALİYET AKIŞI

Diyaliz Merkezinde kalite yönetim çalışmalarına ilişkin tüm dikey hiyerarşik yapılar.

 • Uzman Hekim

 • Mesul Müdür

 • Kalite Yönetim Direktörü

 • Komite ve ekipler

Kalite Yönetimine Bağlı Yatay Birimler

Kalite Yönetim Birimi

 • SKS çerçevesinde yörütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmektedir.

 • Özdeğerlendirmeleri yönetmelidir

 • Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.

 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.

 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmalar (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetmelidir.

 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.

 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.

 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.

 • Bildirimi yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kayıt işlemlerinden sorumludur.

Hasta Güvenliği Komitesi

 

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi.

 • Çalışanlar arası etkili iletişim ortamının sağlanması.

 • İlaç güvenliğinin sağlanması.

 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması.

 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması.

 • Hasta mahremiyetinin sağlanması.

 • Hastaların güvenli transferi.

 • Hasta bilgilerinin ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi.

 • Bilgi güvenliğinin sağlanması.

 • Enfeksiyonların önlenmesi.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi( İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu)

 • Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması.

 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması.

 • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azalması.

 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azalması.

 • Sağlık tarama programının hazırlanması.

Eğitim Komitesi

 • Sağlıkta kalite standartlarının eğitimi.

 • Hizmet içi eğitimler.

 • Uyum eğitimleri.

 • Hastalara yönelik eğitimlerin planlanıp yapılmasından ve takibinden sorumludur.

Tesis Güvenliği Komitesi

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi.

 • Acil durum ve afet yönetimim çalışmaları.

 • Atık yönetimi çalışmaları.

 • Tıbbı cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması.

 • Tehlikeleri maddelerin yönetimi İşlemlerinden sorumludur.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

 • Sağlık hizmetlerinin süreçlerinin enfeksiyon riski açısından değerlendirilmesi.

 • El hijyeni.

 • İzolasyon önlemleri.

 • Akılcı antibiyotik kullanımı.

 • Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon, asepsi , antisepsi .

   

 • Çalışanların mesleki enfeksiyonu.

 • Diyaliz merkezi çalışmalarından enfeksiyonların önlenmesi.

 • Olağan üstü durumlara (salgın nadir görülen enfeksiyonlar gibi) yönelik planlanmaların yapılması.

 • Çamaşırhane, atık yönetimim, havalandırma sistemleri gibi destek hizmetlerinde enfeksiyonların önlenmesi.

 • Yemek hizmetleri ile ilgili tüm süreçlerde gıda güvenliğinin sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yönetim Birimine Bağlı Yatay Birimler ( Ekipler)

 • Pano düzenleme ekibi.

 • Acil durum ve afet yönetim ekibi.

 • Hasta, hasta yakını görüş, öneri ve şikayetleri değerlendirme ekibi.

 • Anket değerlendirme ekibi.

 • Çalışan görüş öneri ve şikayetlerini değerlendirme ekibi.

 • Nütrisyonel destek ekibi.

 • İlaç yönetimi ekibi.

Tesis Güvenliği komitesine Bağlı Yatay Birimler ( Ekipler)

 • Bina turu ekibi.

Sorumluluk İlişkiler ve Yetki Devri

 • Her birimin asil sorumluları ve yardımcıları belirlenmiş olup, Mesul müdür oluru ile resmi olarak yazılıp görevlendirmeleri kişilere tebliğ edilmiştir. Görevlendirmeler ihtiyaca göre revize edilip yeni görevlendirmeler yapılmaktadır. Asil sorumlular yardımcılarına gerektiğinde yetki devrini yapmaktadır.

 
 
Pro WEB