İlgili Kişi Başvuru Formu ve Bilgilendirme Metni


ÖZ-SA ÖZEL SAKARYA DİYALİZ MERKEZİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA VE SAHİBİ BAŞVURU/TALEP FORMU

BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13.maddesi gereğince;

İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.’

Bu nedenle, KVK Kanunu kapsamında bir“veri sorumlusu” olan Şirketimize yapabileceğiniz talep ve başvurularda ilgili kişi/başvuru sahibi olarak işbu form ile aşağıdaki seçeneklerden biri kapsamında başvuru yapabilirsiniz;

1. Doğrudan başvuru sahibinin aşağıda yer alan şirket adresine gelerek T.C. Kimlik Kartı ibrazı ile kimliğini ispatlayarak başvuru yapması veya Noter aracılığıyla başvuru yapılması veya iadeli taahhütlü mektupla Şirket iletişim adresimize iletilmesi yazılı başvuru iletilmesi;

(Fiili başvuru adresimiz; Şirket Adresi: Dilmen Mah. Akşemsettin Cad. No: 77/A Erenler/ SAKARYA TÜRKİYE )

2. İşbu Talep ve Başvuru Formu ’nu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak oz-saozelsakaryadiyalizmerkezi@hs01.kep.tr adresine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla göndermek suretiyle tarafımıza iletilmesi,gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen yollar, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kapsamındadır.Kurul’un belirleyeceği başkaca diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce ilgililerine duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13.maddesinin2. fıkrası gereğince,talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ” ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bu başvuru ve talebinizin niteliğine göre ,sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda haklı olarak Şirketimiz kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder.Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru Sahibinin Tanınması ile İlgili Bilgileri ve Başvurusuyla İlgili Bilgiler;

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “başvuru sahibini’’ tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

Belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde Şirketimiz, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir.

Sizden talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekecektir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Kanun’un 13/2 maddesinde belirtilen otuz (30) günlük süre duracak, işlemeyecektir.

ÖNEMLİ

Başvuran vekil ise vekaletnamesini eklemesi zorunludur.

Veri Sahibi (İlgili Kişi) ile kanunun kabul ettiği bir bağ nedeniyle yapılmayan ve yasal bağ ispat edilmeyen başvurular başlı başına veri koruma ihlali ve/veya aktarma yasağı kapsamına gireceğinden kabul edilmez, cevaplandırılmaz.

 
 
Pro WEB