Çalışan Adayı Aydınlatma Metni


ÖZ-SA ÖZEL SAKARYA DİYALİZ MERKEZİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI

AYDINLATMA BEYANI

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.

KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup Şirketimiz (veri sorumlusu), kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.
 

Veri Sorumlusunun Kimliği: Öz-Sa Özel Sakarya Diyaliz Merkezi
SAN. ve TİC.LTD. ŞTİ.

ADRES: Dilmen Mahallesi Akşemseddin Caddesi No:77/A
Erenler/SAKARYA

TELEFON : 0264 291 51 01

FAX : 0264 291 51 07

Ali Fuat Cebesoy V.D 662 077 4737

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Veri Sorumlusu ile paylaşmış olduğunuz Kişisel verilerinizi Veri Sorumlusunun iş koşulları için gerekli olan;

 • Eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi

 • Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,

 • Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,

 • Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,

 • İletişimin sağlanması,

 • İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,

 • Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi gibi amaçlarla işlenecektir.

Yapmakta/yapmış olduğunuz iş müracaatının ve bu kapsamda kişisel verileriniz işlemenin nihai amacı, şirketimizde ve topluluğumuzda size en uygun boş statünün belirlenip en doğru istihdam tercihini yapmaktır. Şirketlerde farklı nitelikler gerektiren boş pozisyonlar, sürekli değişmekte olduğundan, zorunlu olarak bu veri işleme faaliyeti de süreklilik gerektirmektedir. Bu gerekçeyle açık rızanız kapsamında istihdamı amaçlayan başvurunuz topluluğumuzda müstakbel olası kariyer olanaklarının size sunulabilmesi bakımından Kanun’a uygun şekilde muhafaza edilip, istihdam ihtiyacı ortaya çıktıkça işlenecektir.

KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve 6 ay muhafaza edeceğimizi muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusuna iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;

 • Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,

 • Uygun pozisyona yerleştirilebilmeniz amacı ile İş birliği içerisinde olduğumuz firmalar,

 • Kişisel verileriniz, ölçülülük ve gereklilik ilkeleri esas alınarak hukuken yetkili olmaları koşuluyla adli ve idari makamlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi:

Veri Sorumlusuna elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgelerle, toplanan kişisel verileriniz Veri Sorumlusuna yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak toplanmaktadır

Diğer Haklarınız: 

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Veri Sorumlusuna başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,

 • İşlenmişse hangi amaçla işlendiğini

 • Amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını;

 • Yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını,

 • Aktarıldı ise aktarılan kişi ve kurumların kim olduğunu;

 • Hukuka aykırı olarak işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini; yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara da bildirilmesini talep etmek hakkınızın bulunduğunu;

 • Münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak işlenmemesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi;öz-saozelsakaryadiyalizmerkezi@hs01.kep.tr KEP adresi, Şubelerimiz veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yazılı ve imzalı olarak bize iletebilirsiniz.Saygılarımızla. 
 
Pro WEB