Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası


KİŞİLER VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA PROSEDÜRÜ

İÇİNDEKİLER

1.AMAÇ; 2

2.KAPSAM ; 2

3.TANIMLAR VE KISALTMALAR: 2

5.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 4

Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler; 4

Saklamayı Gerektiren Sebepler ; 4

6.KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI 5

İmhayı Gerektiren Sebepler 5

7. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA TEKNİKLERİ 6

Kişisel Verilerin Silinmesi 6

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi 7

Anonim Hale Getirme 7

8.VERİ SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI 8

9.SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ 8

10.GÜVENLİK TEDBİRLERİ 9

12.KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA PROSEDÜRÜNÜN GÜNCELLENMESİ 10

13.YÜRÜRLÜLÜK 10

ÖZ-SA ÖZEL SAKARYA DİYALİZ MERKEZİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

KİŞİLER VERİLERİ

SAKLAMA VE İMHA PROSEDÜRÜ

1.AMAÇ;

İşbu prosedür Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedürü (“Prosedür”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Kanun’un ikincil düzenlemesini teşkil eden Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve veri sahiplerini kişisel verilerinizin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla "ÖZ-SA ÖZEL SAKARYA DİYALİZ MERKEZİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ " (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimiz tarafından hazırlanmış olan bu politika metni ile Kişisel Verileri Koruma Kanununa uyum sürecinin tamamlanması bakımından temel ilkeler doğrultusunda; Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayınladığı kararlar, belirlediği ilkeler ile ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanması amaçlanmıştır. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, işbu prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

2.KAPSAM ;

İşbu prosedür, hasta,ziyaretçi, çalışan, çalışan adayı, tedarikçi kişisel verisi işlenen diğer kişileri kapsamaktadır.

3.TANIMLAR VE KISALTMALAR:

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi, hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmedir.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteridir.

İrtibat Kişisi: Şirketin Kurum ile ilişkilerini yürüten ve Şirket tarafından atanan kişi.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirmesi işlemidir.

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

KVK Kurul: Şirket Kişisel Verileri Koruma Kurulu

4. SORUMLULUKLAR:

Şirket dahilinde tüm departmanlar ve çalışanları işbu Prosedür ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında belirtilmiş olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının artması, takibi gibi sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka uygun şekilde işlenmesini teminen tüm veri işleme ortamlarında veri güvenliğini sağlamaya dönük olarak teknik ve idari tedbirlerin uygulanmasına destek verir ve sorumlu birimlerle işbirliği içinde çalışır.

 • Bu Prosedür ve bu Prosedürde yapılan tüm revizyon ve değişiklikleri incelemek ve onaylamak Kurul’un sorumluluğundadır. Kurul aynı zamanda prosedürü geliştirmek ve gerekli eğitimleri vermek ile prosedürün yorumlanması konusunda çalışanlara yol göstermek ile görevlidir. Kurul, bu prosedüre uyulup uyulmadığını denetler ve uyulması için gerekli desteği verir.

 • Kurul işbu prosedürde yer alan periyodik imha süreçlerinin kontrolünden, belirtilen verilerin ilgili muhafaza süreleri boyunca muhafaza edilmesinden, bu sürelerin takibinden ve muhafaza süresi dolan verilerin imha edilmesinden sorumludur.

 • Kurul'un takibinden sorumlu olduğu Şirket  periyodik imha süreci 6 ay olarak belirlenmiştir.

 • İlgili kişinin talep etmesi hariç Kişisel Verileri re'sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olan Şirket tarafından seçilecektir.

 • Şirket işleyişi içerisinde kişisel verilerin elde tutulması, silinmesi, arşivlenmesi kurallara uygun olmasını sağlamak tüm çalışanların sorumluluğundadır.Söz konusu işlemlerin uygunluğunun denetimi İrtibat Kişisi tarafından yapılır.

 • İlgili Kişi'nin kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep etmesi halinde talepler en geç 30( Otuz ) GÜN içerisinde sonuçlandırılmalıdır.

Şirket içerisinde Kanun, Yönetmelik ve Politika ile belirtilen verinin imhasına dair gereklerin yerine getirilmesinde Şirket nezdinde kişisel veri saklayan ve işleyen tüm personel sorumludur. Her iş birimi kendi iş süreçlerinde ürettiği veriyi saklamak ve korumakla yükümlüdür

5.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler;

Şirket, iş faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel verileri aşağıda belirtilen ilgili mevzuatta öngörülen sürelere uygun olarak muhafaza eder.

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu,6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu,5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5434 Sayılı Emekli Sağlığı Kanunu, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İşyeri Bina Ve Eklentilerde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Arşiv Hakkında Yönetmelik, 30701 Sayılı Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik

bu kanunlar uyarınca ve yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

Saklamayı Gerektiren Sebepler ;
 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,

 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,

 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,

 • Kişisel verilerin Şirket’in herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,

 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

Şirketimiz, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar.

 • Ticari faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, ticari ilişkilerimizin düzenlenmesi ve ticari güvenliğin sağlanması,

 • Hastalarımız, iş ortaklarımız, şirketimiz çalışanları ve diğer 3. kişilerin hukuki ve fiziki güvenliğinin temin edilmesi,

 • Şirketimizin kurumsal işleyişinin sağlanması,

 • İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek.

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin yapılması,

 • Şirket güvenliğini sağlamak,

 • İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek.

 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

 • Çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası ile hasta ilişkilerinin yönetilebilmesi

 • VERBİS kapsamında, çalışanlar, veri sorumluları, irtibat kişileri, veri sorumlusu temsilcileri ve veri işleyenlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, verilen hizmetleri buna göre düzenlemek ve gerekmesi halinde güncellemek.

 • Yasal raporlamalar yapmak.

 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü


amacıyla yukarıda sayılan fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde KVKK ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır .

6.KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
İmhayı Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler;

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,

 • Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi,

 • Kurumun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarında, Kurum tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA TEKNİKLERİ

Kişisel verilerin işlenmesine yönelik amaç unsurunun ortadan kalkması, açık rızanın geri alınmış olması veya Kanunun 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması ya da adı geçen maddelerde istisnalardan hiçbirinin uygulanamayacağı bir durumun söz konusu olması halinde, işlenme şartları ortadan kalkan kişisel veriler, ilgili iş birimi tarafından, iş ihtiyaçları göz önüne alınarak, Yönetmeliğin 7., 8., 9. veya 10. maddeleri ( Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi maddeleri ) kapsamında, uygulanan yöntemin gerekçesi de açıklanmak suretiyle silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir

Kişisel Verilerin Silinmesi

VERİ KAYIT ORTAMI

AÇIKLAMA

 

 

Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır

Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veri tabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir

 

 

 

 

 

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

 

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

 

Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler

Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

VERİ KAYIT ORTAMI

AÇIKLAMA


Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.


Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler

Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

Anonim Hale Getirme

MASKELEME

Kişisel verilerin belli alanlarının yok edilerek kişinin belirlenemez hale getirilmesidir.

TOPLULAŞTIRMA

Verileri bütünleştirerek yalnızca toplam değerlerinin yansıtılmasını ifade eder.

VERİ TÜRETME

Mevcuttaki detaylı verilerin daha genel karşılıklarıyla değiştirilmesidir

VERİ KARMASI

Veri kümesi içinde değerlerin yer değiştirilerek kişilerin tespit edilebilirlik özelliğinin yok edilmesini ifade eder. 

Şirket Kişisel Verilerin Anonim hale getirilmesi aşamasında, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayınladığı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberinde gösterilen Kişisel Verilerin Anonim hale getirilmesi yöntemlerinden uygun olanı kullanılır.

Periyodik gözden geçirmeler neticesinde veya herhangi bir anda veri işleme şartlarının ortadan kalkmış olduğu tespit edildiğinde ilgili kullanıcı veya veri sahibi, ilgili kişisel verinin kendi bünyesinde bulunan kayıt ortamından işbu prosedürüne göre silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine karar verecektir. Tereddüt duyulan durumlarda Şirket Avukatından görüş alınarak işlem yapılacaktır.

8.VERİ SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Kişisel verinin sahibi gerçek kişi, Kanunun 13. maddesine istinaden “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” ile Şirket'e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep ettiğinde, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır. Kişisel verilerin silinmesi ya da yok edilmesine yönelik talepler ancak ilgili kişinin kimlik tespitinin yapılmış olması kaydıyla değerlendirilecektir.

Başvuru yapan kişisel veri sahibine başvuru formunda belirlenen yöntemler aracılığıyla bilgi verilir. Yasal gereklilikler nedeniyle işleme şartları kalkmadıysa; talebe konu kişisel verilerinin silinemeyeceği veri sahibine beyan edilir.

İlgili verinin işlendiği birim, kişisel verileri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkıp kalkmadığını inceler. İşleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verileri en geç üç ay içerisinde siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa, ilgili verinin işlendiği birim bu durumu derhal aktarım yapılan üçüncü kişiye bildirir ve üçüncü kişi nezdinde Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.

9.SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Şirket tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak; süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde, veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta Şirket tarafından belirtilmiştir.

Periyodik imha ya da talep üzerine gerçekleştirilecek imha işlemlerinde söz konusu saklama ve imha süreleri dikkate alınacaktır. Saklama ve imha süreçleri yasal bir zorunluluk olmadığı sürece veri sahibinin talebi üzerine değişkenlik gösterebilir.

Şirket İşbu Prosedürde Kanun, Yönetmelik ve Politika ile belirtilen verinin imhasına dair sürelerde gerekliliklerini yerine getirmekte ve söz konusu sürelere riayet etmektedir.

10.GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Şirket çalışanları, Kişisel Verileri kazayla veya yasadışı bir şekilde imha olma, kaybolma, tahrif edilme, yetkisiz ifşa veya yetkisiz erişim risklerine (Güvenlik Olayı) karşı koruma amacıyla aşağıdaki de dahil tüm makul güvenlik önlemlerini alırlar;

 • Kişisel Verilere erişimi sadece görevlerinin ifası esnasında bu bilgilere erişmesi zorunlu olan çalışanlarla sınırlı tutmak.

 • Uygunsa, şifre korumalı elektronik dosyaları kullanmak.

 • Kişisel Verileri içeren dosyaları düzenli saklamak ve bu dosyalara fiziksel erişimi gerektiği gibi ve uygun şekilde kısıtlamak.

 • Kişisel Verilere yetkisiz erişim veya Kişisel Verilerin usulsüz kullanımı gibi olay ve durumlardan haberdar olduğunda bunları derhal âmirine bildirmekle yükümlüdür.

Kişisel Veriler, Şirket bünyesinde ilgili yasal saklama/zamanaşımı süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu Prosedür’de de belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi/zamanaşımı sona eren Kişisel Veriler ise, KKK’nın 7’nci maddesi uyarınca Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


11.KİŞİSEL VERİLERİN İMHA SÜRELERİN KONTROL EDİLMESİ VE İMHA
;

Kişisel veriyi işleyen ya da saklayan tüm kullanıcılar ve veri sahibi birimler işlemeyle ilgili şartların ortadan kalkıp kalkmadığını en geç altı aylık periyodlar içerisinde, kullandıkları veri kayıt ortamlarında gözden geçireceklerdir.

Kişisel veri işleyen tüm departmanlar ve çalışanlar işledikleri kişisel verilerin faaliyet/süre kapsamında saklama süresinin başladığı tarihi içeren rapor hazırlayarak Şirket Kuruluna sunacaklardır.

Kurul söz konusu raporlar doğrultusunda 6 (altı) AY aralıklar ile olması gereken Şirket periyodik imha süreçlerinde, saklama süresi dolan kişisel verilerin imhası için gün ve saati belirler ve Genel Müdür'den de onay alarak imha süresini başlatır.İmha süreçlerine ilişkin tüm işlemler kayıt altına alınır ve 3 (üç) yıl saklanır.

Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu sıfatıyla, Yönetmelik’in 11. maddesinin 1. fıkrasına dayanarak, Kanunun veri saklama ve imha süreci uygulanması bakımından yükümlülükleri yerine getirilecek personelin unvanlarına, birimlerine ve görev tanımlar aşağıdadır;

AD-SOYAD

BİRİM

ÜNVAN

GÖREV
sınırları belirlenmiş bu kişiler Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında kendi yetki sınırları içinde gerçekleşen işlem ve eylemlerden sorumludur. Özellikle Kollukta, Savcılıklarda, kamu kurumlarında ve mahkemelerde Şirket'i temsil etme ile ifade vermeye yetkili olarak Şirket Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı seçilmiştir. Her bir departman sorumlusu, departmanlardaki ilgili kullanıcıların Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan İşbu Politika ve Kişisel Veri Politikasına uygun davranıp davranmadığını denetlemekle yükümlü olacaktır. Tüm departman sorumluları belirtilen periyodik imha sürelerinde İşbu Politika doğrultusunda gerçekleştirdiği işlemleri Şirket KVK Kurulu Başkan'ına raporlayacaktır. Bu raporlar için yapılan çalışma sonuçlarında çıkan karar uygulamaya konulacaktır.

12.KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA PROSEDÜRÜNÜN GÜNCELLENMESİ

Prosedür, 6 aylık periyodlar ve ya ihtiyaç duyulduğunda gerekli bölümleri gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir. İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedüründe yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır.

Şirket Kişisel veri sahibinin başvurusu veya bir mahkemenin bildirimi üzerine, ilgili kullanıcı ve birimler, periyodik denetleme süresine bakmaksızın kullandıkları veri kayıt ortamlarında bu gözden geçirmeyi yapacaklardır.

13.YÜRÜRLÜLÜK

İşbu prosedür……………..…. tarihinde yürürlülüğe girer.

 
 
Pro WEB